MALEVA PÕHIMÕISTED

Malev

Noortele suunatud noorsootöö formaat. Olemuselt sarnane suvelaagriga, millele lisatud töötegemine. Esineb erinevaid nimekujusid – õpilasmalev (kõige tuntum ja sagedamini kasutatav), noortemalev (pigem kasutusel juriidikas), töömalev jms.

Malev on küll suunatud noortele (7-26 aastased), aga tingituna alaealiste töötamise seadusandlusest Eestis, siis enamasti on malevas osalejad vanusevahemikus 13-19 eluaastat ja malevad toimuvad suvisel koolivaheajal.

Malevakorraldaja

Oma piirkonnas (enamasti linn või vald) malevarühma(de) ellukutsuja ja organiseerija – tavaliselt mõni kohalik noortele suunatud organisatsioon või asutus (nt MTÜ, noortekeskus) või kohalik(ud) ametnik(ud). Tegeleb malevakorralduse küsimustega ka väljaspool malevahooaega.

Traditsiooniliselt kutsutakse oma piirkonnas laiema malevakorraldusega seotud inimesi malevastaabiks (nt Pärnumaa Õpilasmaleva staap, Tallinna Õpilasmaleva staap jne). Staabiliikmete arv varieerub olenevalt piirkonna suurusest, teadaolevalt on see jäänud vahemikku 1-5 inimest (nt Pärnumaa ÕM staabis on 4 inimest).

Malevarühm

Grupp malevlasi (tavaliselt 10-20 noort) ja rühmajuhid (täiskasvanud, vastavalt rühma suurusele enamasti 1-2). Valdavalt on ühe malevakorraldaja kohta rohkem kui üks malevarühm.

Malevarühma päev jaguneb tööajaks ja ühistegevuste ajaks.

Korralduslikult jagunevad malevarühmad ööbimiseta ja ööbimisega rühmadeks, aga neid saab liigitada ka mitme teise tunnuse alusel, näiteks malevlaste vanus (põhikooliõpilased-gümnasistid), rühma töö iseloom vms.

Malevarühma ellukutsumise eelduseks on tööandja olemasolu rühma noortele.

Rühmajuht

Vastava ettevalmistusega täisealine malevarühma juhendaja. Vastutab malevarühma toimimise eest, sh rühma ettevalmistus, töökasvatus, ühistegevused, suhtlus erinevate osapooltega, dokumentatsioon jpm (rühmajuhi ettevalmistusest ja rollist peatükkides „Malevakorraldaja“ ja „Rühmajuht“).

Malevlane

Noor, enamasti 13-19 aastane, kes on registreerunud ja kandideerinud malevarühma, et teha tööd, saada töö eest tasu ja osaleda rühma ühistegevustes.

Tööandja

Kohalik omavalitsus, ettevõte või FIE, kes pakub malevarühma(de)le tööd kokkulepitud perioodi jooksul ja maksab selle eest tasu (vaata ka “Tööandja“).

Töökasvatus malevas

Noorele reaalse töö võimaldamine, eesmärgiga anda (esmane) töötegemise kogemus, õpetada töövõtteid, kujundada töötegemise harjumust ja loovust, õpetada iseseisvalt toime tulema ja otsustama jpm.

Olulised (kohustuslikud) komponendid maleva töökasvatuse juures:

  • kogu tööperioodi jooksul on tagatud malevlasele juhendamine (töö ja töövõtete õpetamine, harjutamine, oskuste kontroll); 
  • kogu tööperioodi jooksul on tagatud motiveerimine (töö eesmärk ja panus on malevlasele mõistetavad);
  • võimaldatud vabadust tööülesannete täitmisel; 
  • vastutus tehtud või tegemata töö eest lasub malevlasel; 
  • malevlasele on korraldatud eneserefleksioon; 
  • soovituslik laiem tutvumine tehtava töö valdkonnaga ja kaasaegse tööeluga.

Ühistegevused

Malevarühma ühised tegemised väljaspool tööaega. Ühistegevused aitavad saavutada maleva üldiseid eesmärke – arendada noorte üldpädevusi, luua meeskonnatunnet, anda uusi teadmisi jne (loe ühistegevuste planeerimisest, korraldamisest ja muudest aspektidest peatükist „Rühmajuht“). 

Maleva traditsioonid

Malevale aja jooksul kujunenud ja tunnuseks saanud sündmused (malevasuve avamine, kokkutulek), tegevused (malevapulm, ristimine, sõprusrühmad jpm) ning sümboolika (aastaembleem, rühmaembleem, malevajakkk jne). (vaata ka “Maleva kujunemine, olemus ja muud“)

Teemarühm

Malevarühm, mille ühistegevused on seotud kindla temaatikaga, näiteks muusika, tants, teadus vms (vaata lähemalt peatükist „Ideepank“).

EÜE

Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev (algne nimetus) on suunatud tudengitele vanuses 18-26 eluaastat.

Haridus- ja Noorteamet ehk Harno (endine Eesti Noorsootöö Keskus ehk ENTK)

Harno on Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutus, mis koordineerib malevakorraldust riiklikult, sh jagab riigi toetusi malevakorraldajatele ja koordineerib malevakorraldajate koostööd läbi ühiste seminaride. Harno juures tegutseb Malevate Nõukoda, kuhu kuuluvad suuremad Eesti malevakorraldajad. Nõukoda nõustab Harno-t malevakorralduse küsimustes.